Preimenovanje podjetja Veolia Transport v Arriva

Pogosto vprašanje

Podjetje Veolia Transport Slovenija se je primenovalo v Skupino Arriva Slovenija. Posledično sta se spremnila tudi naziva obeh prevoznikov te skupine, ki izvajata subvencionirane prevoze in sicer sta nova naziva:

Prosimo, da opozorite prodajalce pri sprejemu pisnih vlog, da preverijo ali je naziv teh dveh prevoznikov ustrezen.
Pri samem vnosu podatkov v informacijski sistem ne more priti do napake, če se uporablja nov šifrant prevoznikov s spremenjenimi nazivi.
 

KOMENTARJI (0)


Prijava začasnega bivališča

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Imam absolventski staž, torej sem upravičen/a do subvencionirane šolske vozovnice. Zanima me, kaj se zgodi v primeru, če prijavim začasno prebivališče. Mi potem pripada vozovnica od začasnega prebivališča do fakultete? Oba naslova bivanja sta nekako približno enako oddaljena od fakultete, kar pomeni, da spadam v isti razred oddaljenosti do 60 km razdalje. 
 
Torej, če mi na račun prijave začasnega prebivališča subvencija pripada, me zanima tudi informacija, kako vlogo za subvencijo spremenim.
 
Odgovor:
Na podlagi tretjega  odstavka 114b. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št . 39/2013) imajo do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča do kraja izobraževanja in nazaj.
 
Prav tako, pa vam pripada tudi pravica do subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec na relaciji od kraja stalnega prebivališča do kraja začasnega prebivališča.
 
Zadevo uredite tako, da oddate novo vlogo za mesečno vozovnico (staro vlogo in izdane vozovnice predhodno prekličete), na njo navedete stalno in  začasno prebivališče in vzgojno izobraževalni zavod, v katerem se izobražujete. Izberete prevoznika in v zaporedju navedete relacije, ki jih boste uporabljali med začasnim bivališčem in lokacijo izobraževanja.
 
V kolikor želite pridobiti tudi vozovnico za 10 voženj na mesec na relaciji od kraja stalnega prebivališča do kraja začasnega prebivališča morate vložiti novo vlogo za to relacijo. Torej boste imeli 2 veljavni vlogi. Plačilo vozovnic morate izvesti po ceniku ločeno za vsako vlogo.

KOMENTARJI (0)


Šifranti za uporabo v sistemu subvencij

Gradivo

V prilogi so šifranti potrebni za sistem subvencij:

 • šifrant prevoznikov – edina sprememba je preimenovanje Veolie v Arriva;
 • šifrant postajališč:  tabela je posodobljena na osnovi zadnjih podatkov iz AVRIS. Rezultat je  256 novih postajališč (označene z zeleno barvo), pri treh je narejeno preimenovanje oziroma popravljen opis (označene z vijolično),  12 pa jih ni več v uporabi v Avrisu (imajo dodaten atribut 1 pri Neaktivno v Avrisu)
 • šifrant naslovov - podatki registra prostorksih enot GURS
 • šifrant voznih redov - veljavnost januar 2014
 • šifrant šol - podatki uradnih evidenc

KOMENTARJI (0)


Ugodnosti v primeru polletne vozovnice

Pogosto vprašanje

Vprašanje: V 12. členu Pravilnika o določanju cen subvencioniranih vozovnic v točki 1. oz. 2 navajate sledeče:

 1. Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic oziroma letne vozovnice za 10 voženj ali dveh polletnih vozovnic za 10 voženj so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju od 1.7. do 31.8..
 2. Upravičenci, ki so izvedli nakup polletne vozovnice oziroma polletne vozovnice za 10 voženj so upravičeni do ene istovrstne brezplačne mesečne vozovnice na enaki relaciji in sicer v obdobju od 1.7. do 31.8.. 
Pravilo iz točke 1) je razumljivo glede ugodnosti ob nakupu dveh polletnih vozovnic – brezplačna sta oba meseca julij in avgust.
Pravilo iz točke 2) pa govori o nakupu ene polletne vozovnice ne glede za katero obdobje je kupljena(prvo ali drugo). V tem primeru bi moral biti brezplačen samo en mesec julij ali avgust. Ali je to izbira posameznega prevoznika? Ali mora biti definiran mesec enoten?
 
Odgovor: Pri eni polletni vozovnici upravičencu pripada en mesec vozovnica brezplačno, mesec pa si lahko izbere sam – julij ali avgust.

KOMENTARJI (0)


Ali bo polje "predhodna vloga" tudi na vlogi?

Pogosto vprašanje

Vprašanje: V novem sistemu je potrebno ob spremembi vloge v centralni sistem subvencij posredovati tudi podatek o šifri preklicane vloge. Zato je logično vprašanje ali bo polje "predhodna vloga" tudi na pisni vlogi?

Odgovor: Ker pisne vloge ne želimo spreminjati, ohranjamo obstoječi postopek, ko se v primeru zamenjave šifra stare preklicane vloge napiše na zgornji rob nove vloge.

KOMENTARJI (0)


Kako se šifrira številko letne vozovnice pri mesečnem poročanju?

Pogosto vprašanje

V centralnem sistemu subvencij se številka vozovnice trenutno ne uporablja, razen pri sprejemanju preklicov izdanih vozovnic. Že sedaj se ta podatek pošilja neenotno – nekateri vse mesece pošiljajo isto številko vozovnice, nekateri številki vozovnice dodajo še mesečni promet, … S strani centralnega sistema glede tega torej ni kake posebne omejitve oziroma pravila.
 

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Sprememba 3: Določitev mestnega prometa na relaciji na vlogi

Gradivo

Pri izvedbi sistema se je pokazal problem določitve doplačila za mestni promet pri medkrajevnem prevozniku, saj iz podatkov vloge ni enolično določeno za kateri mestni promet gre. na vlogi je določen samo prevoznik in pa vrsta prometa, problem pa nastopi pri prevoznikih A19 in A01, ki imata več mestnih prometov, potencialno pa tudi v Ljubljani, ko imamo več con (čeprav je doplačilo trenutno vedno za 1. cono). Za kateri mestni promet gre, prodajalec lahko razbere iz vpisanih postaj na vlogi, ne moremo pa to storiti avtomatično s programom, zato je potrebna naslednja dopolnitev:
 
Ob sprejemu vloge, ko je na vlogi napisana relacija mestnega prometa, mora prodajalec ob vnosu vloge v informacijski sistem obvezno izbrati za kateri mestni promet gre. Na sami pisni vlogi tega podatka ne bo (potrebna bi bila sprememba vloge, poleg tega pa je vprašanje, kakšno informacijo bi dobili od potnika). Torej:

 • potrebno dodati novo polje mestni_promet v tabeli relacij, ki je obvezen v primeru vrste prometa M, sicer pa je polje prazno (na maski za vnos podatkov vloge in relacij naj bo ustrezna kontrola, ki prodajalca opozori na obveznost podatka v primeru mestnega prometa)
 • Za šifrant se uporabi iste vrednosti, kot se vpisujejo sedaj pri vozovnici mestnega prometa v šifro voznega reda (za Ljubljano oznaka cone: 1, 2 in 3, KR - Kranj, JE - Jesenice, NM – Novo Mesto, KP - Koper, MB – Maribor)
PIA bo pripravila dopolnjen XML vloge za izmenjavo podatkov in izvedla popravek WS

KOMENTARJI (0)


Sprememba 2: Pošiljanje podatkov o polletnih in letnih vozovnicah

Gradivo

Pri polletnih in letnih vozovnicah smo predvidevali, da je dovolj, da se podatki za naslednji mesec pošljejo najkasneje do zadnjega dne v mesecu. Vendar to ni dovolj, saj morajo ti podatki biti na razpolago že za izdajo kombiniranih vozovnic v predprodaji.
 
Pravilno za polletne in letne vozovnice je torej:

 • vozovnice ne pošlje hkrati, pač pa vsak mesec 1 zapis za tekoči mesec
  • za 1. mesec takoj ob prodaji
  • za vsak naslednji mesec najkasneje do začetka predprodaje za naslednji mesec, torej do 20-tega v mesecu do 24:00; začetek poročanja za naslednji mesec bo omogočen z 10-tim v mesecu ob 0:00 (torej imamo 11 dni da se posredujejo podatki v sistem).

KOMENTARJI (0)


Sprememba 1: Izločitev podatka o doplačilu za mestni promet v posebno polje

Gradivo

Ob programiranju rešitev izdaje mestne vozovnice na kombinirani vlogi, kjer je doplačilo za mestni promet izvedeno pri medkrajevnem prevozniku, se je pokazalo, da je potrebno ogromno logike, da se enolično ugotovi ali je bilo doplačilo za mestni promet izvedeno ali ne. Točna definicija je še posebej pomembna sedaj, ko se uvajajo letne in polletne vozovnice, saj so tukaj zneski večji, bo tudi bistveno več kombinacij kot v preteklem letu in ni najbolj smiselno, da prepuščamo odločitev prodajalcu na osnovi interpretacije zneska plačila s strani upravičenca, ki vsebuje tako plačilo za medkrajevni promet, kot za mestni promet.   
 
Rešitev je, da se doplačilo za mestni promet izloči iz zneska plačila upravičenca in se ga prikaže v ločenem polju. To pomeni, da je potrebno že ob poročanju o izdani vozovnici kompletni znesek plačila razbiti na del za medkrajevno vozovnico in del za mestni promet. V okviru zneska za mestni promet se v primeru doplačila za več mestnih prometov vpiše kompletni znesek (vsota) vseh doplačil. Temu ustrezno se prilagodi tudi potrdilo o izdani vozovnici. Pri izdaji za mestni promet je načeloma dovolj, da se potem preveri ali je doplačilo za mestni promet večje od 0 (saj mora medkrajevni prevoznik poskrbeti za pravilno doplačilo in ni potrebno mestnemu prometu še dodatno preverjati ali znesek ustreza; seveda pa preverba višine pri mestnem prevozniku tudi ne bi škodila, samo v primeru napak je potem potrebno problem rešiti z medkrajevnim prevoznikom). Seveda se to polje potem vključi tudi v spletne servise za izdajo podatkov iz centralnega sistema.

V prilogi je nova oblika in vsebina potrdil o izdani in preklicani vozovnici in pa spremenjena struktura XML datotek za izmenjavo podatkov (sprememba je v podatku »placiloMP«).

KOMENTARJI (1)

 • Ministrstvo za infrastrukturo ponedeljek, 26 avgust 2013

  Podatke o plačilu za mestni promet je potrebno obvezno posredovati v polje placiloMP in ne v plačilo, ki je namenjeno plačilu medkrajevne vozovnice !!!


Primer kombinirane vozovnice (1)

Pogosto vprašanje

Študentka obiskuje fakulteto v Ljubljani. Doma je v Murski Soboti, med tednom pa biva v Ljubljani.
 
Vprašanje 1: Do katere vozovnice je upravičena študentka?
Odgovor: Študentka je upravičena do nakupa subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec in vozovnice za mestni promet Ljubljana (v kolikor na relaciji med izstopnim postajališčem, do katerega se upravičenec pripelje z medkrajevnim avtobusnim ali železniškim javnim linijskim prevozom, in postajališčem, ki je najbližje šoli/fakulteti obstaja linija mestnega prometa, ki jo lahko upravičenec koristi za prevoz do šole/fakultete).
 
Vprašanje 2: Koliko je cena letne vozovnice, ki jo plača študentka?
Odgovor: Študentka kupi subvencionirano letno vozovnico za 10 voženj za 135 evrov, z doplačilom 72 evrov pa si pridobi še letno vozovnico za mestni promet v Ljubljani. Kot ugodnost pa v poletnih mesecih (julij in avgust) lahko koristi brezplačne mesečne vozovnice na istih relacijah.

 

KOMENTARJI (0)


Kako postopam, kadar imam v času izobraževanja obvezno prakso?

Pogosto vprašanje

V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, in se izvaja na drugi lokaciji, ima vlagatelj pravico do subvencionirane vozovnice do lokacije izvajanja praktičnega izobraževanja, pod pogojem, da vlagatelj  predloži novo vlogo s potrdilom vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda, iz katerega sta razvidna naslov, obdobje opravljanja obvezne prakse in število dni opravljanja obvezne prakse v tednu.
 
Glede na način izvajanja praktičnega izobraževanja je potrebno ločiti 2 primera:

 1. če se praktično izobraževanje izvaja v nepretrganem obdobju tako, da se v tem obdobju ne izvaja tudi redni izobraževalni proces (npr. praktično izobraževanje se izvaja nepretrgoma vsak šolski dan 2 meseca), je možna sprememba vloge; vozovnice in vloga za obiskovanje VIZ se prekličejo in se uveljavi nova vloga in izdajo ustrezne nove vozovnice; pri tem se upoštevajo vsa plačila vozovnic na preklicani vlogi. Torej upravičencu zaradi zamenjave vozovnic ni potrebno nič doplačati, razen v primeru povečanja razreda razdalje ali dodatnih doplačil za mestni promet.
 2. če se praktično izobraževanje izvaja tako, da se izmenjuje z rednim izobraževalnim procesom (npr. praktično izobraževanje se izvaja vsak teden 2 dni), ni možna sprememba vloge, pač pa je potrebno vložiti novo vlogo. Ker se vsaka vloga obravnava samostojno, mora upravičenec za vozovnice na novi vlogi izvesti plačilo skladno s pravilnikom.

KOMENTARJI (0)


Ali nakup letnih, polletnih vozovnic prinaša kakšne ugodnosti?

Pogosto vprašanje

DA. Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic (velja tudi za vozovnice za 10 voženj) so upravičeni do istovrstnih brezplačnih vozovnic na enaki relaciji v obdobju od 1.7. do 31.8.
 
Upravičenci, ki so izvedli nakup polletne vozovnice oziroma polletne vozovnice za 10 voženj
so upravičeni do ene istovrstne brezplačne mesečne vozovnice na enaki relaciji in sicer v obdobju od 1.7. do 31.8. V katerem mesecu jo bo upravičenec koristil, si izbere sam.
 
Dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki so izvedli nakup 10 mesečnih vozovnic ali vozovnic za 10 voženj in študentje, ki so izvedli nakup 9 mesečnih vozovnic oziroma 9 vozovnic za 10 voženj so prav tako upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju od 1.7. do 31.8.

KOMENTARJI (0)


Kdo je dejansko upravičen do vozovnice z doplačilom za mestni promet?

Pogosto vprašanje

V primeru, da ima upravičenec že kupljeno vozovnico za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz, je upravičen do mesečne vozovnice za mestni promet z doplačilom le v primeru, ko mu uporaba medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza ne omogoča dostopa do lokacije izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.
 
V praksi to pomeni naslednje: v kolikor na relaciji med izstopnim postajališčem, do katerega se upravičenec pripelje z medkrajevnim avtobusnim ali železniškim javnim  prevozom in postajališčem, ki je najbližje šoli/fakulteti obstaja linija mestnega prometa, ki jo lahko upravičenec koristi za prevoz do šole/fakultete, ima upravičenec pravico do pridobitve  vozovnice z doplačilom za mestni promet.

KOMENTARJI (0)


Za dostop do šole potrebujem medkrajevni in mestni promet. Ali kupim posebej vozovnico za mestni promet?

Pogosto vprašanje

Na podlagi subvencionirane  vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec pravico do  uporabe mestnega prometa z doplačilom. Upravičenec odda samo 1 vlogo, na kateri so navedene vse relacije. Doplačilo za mestno vozovnico lahko izvede pri medkrajevnem prevozniku, lahko pa pri prevozniku mestnega prometa.

KOMENTARJI (0)


Kakšne so cene vozovnic?

Pogosto vprašanje

Cena subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem prometu, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer in od obdobja veljavnosti. V letu šolskem/študijskem letu 2013/14 veljajo naslednje cene: 

Cene vozovnic v šolskem/študijskem letu 2013/14:
 

  2013/14
  MESEČNA VOZOVNICA POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
VRSTA VOZOVNICE 4 MESECE 5 MESECEV ŠTUDENTI 9 MESECEV DIJAKI - 10 MESECEV
Vozovnica za  10 voženj na mesec 20 70,00 87,50 135,00 150,00
1 RAZRED: do 60 km 25 90,00 112,50 180,00 200,00
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km 35 130,00 162,50 270,00 300,00
3 RAZRED: več kot 90 km 55 210,00 262,50 450,00 500,00
           
 Cene doplačil za mestni promet pri kombiniranih vozovnicah in cene direktnih vozovnic za mestni promet so določene v pogodbah z upravljavci mestnega prometa. Subvencionirani prevozi se bodo izvajali v mestih Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto in Jesenice.

Doplačila za mestni promet pri kombiniranih vozovnicah
  2013/14
    POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMET MESEČNA VOZOVNICA 4 MESECE 5 MESECEV ŠTUDENTI 9 MESECEV DIJAKI 10 MESECEV
Ljubljana 10 evrov 40,00 € 50,00 € 90,00 € 100,00 €
Maribor 5 evrov 20,00 € 25,00 € 45,00 € 50,00 €
Jesenice 15 evrov 60,00 € 75,00 € 135,00 € 150,00 €
           
Vozovnice za mestni promet v Kranju, Kopru in Novem mestu ob nakupu medkrajevne vozovnice pridobite brezplačno.

Cene za direktne vozovnice za mestni promet so objavljene ločeno v rubriki pogosta vprašanja - mestni promet.

 

KOMENTARJI (0)


Kdaj lahko kupim vozovnico?

Pogosto vprašanje

Subvencionirano vozovnico za tekoči mesec lahko kupite v predprodaji od 21. predhodnega meseca oziroma v redni prodaji do 20. dneva v tekočem mesecu.

Nakup subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic je može le prvi mesec veljavnosti polletne ali letne vozovnice in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu. Kasneje prodaja polletnih in letnih vozovnic ni dovoljena.

Torej, letne vozovnice lahko dijaki kupite do 20.9., študentje pa do 20.10.. Polletne vozovnice lahko dijaki kupite v septembru do 20.9. ter študentje v oktobru do 20.10. za jesensko obdobje in v februarju do 20.2. (tako dijaki kot študentje) za spomladansko obdobje.

KOMENTARJI (0)


Za kakšno obdobje veljavnosti lahko kupim vozovnico?

Pogosto vprašanje

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1.9. do 30.6. tekočega šolskega leta, za študente pa od 1.10. do 30.6. tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imajo v obdobju od 1.7. do 31.7. in od 1.9. do 30.9. tekočega študijskega leta, pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj.

Upravičenec lahko kupi mesečno, polletno ali letno vozovnico:

 • nakup mesečne vozovnice je možen katerikoli mesec v obdobju subvencioniranja
 • za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
 • za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Kakšena je razlika med kombinirano in direktno tip vozovnico?

Pogosto vprašanje

Direktna je vsaka vozovnica, kjer celotno relacijo med bivališčem in izobraževalno ustanovo izvedemo z istim prevoznikom in isto vrsto prometa – torej na vlogi je navedena samo 1 relacija.

Kombinirana vozovnica je vozovnica, kjer za celotno relacijo med bivališčem in izobraževalno ustanovo potrebujemo več prevoznikov oziroma različne vrste prometa (kombinacija medkrajevnega in mestnega prometa) – torej na vlogi je navedenih več relacij.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Kakšno vrsto vozovnice lahko kupim?

Pogosto vprašanje

Upravičenec lahko kupi mesečno vozovnico, ki omogoča neomejeno število voženj v mesecu veljavnosti ali vozovnico za deset voženj na mesec. O vrsti vozovnice se mora opredeliti na vlogi.

Za obdobje veljavnosti se upravičenec odloči ob nakupu same vozovnice, ko lahko izbira med mesečno, polletno ali letno vozovnico. Ob nakupu vozovnice za daljše obdobje mora upravičenec poravnati kupnino za celotno obdobje veljavnosti vozovnice. Za točen način plačila pri nakupu polletnih in letnih vozovnic se je potrebno pozanimati pri posameznih prevoznikih.

KOMENTARJI (0)


Ali moram vlogo izpolnjevati vsak mesec?

Pogosto vprašanje

Ne, le ob prvem nakupu v šolskem oziroma študijskem letu oziroma ob nastanku okoliščin, ki vplivajo na spremembo podatkov na vlogi. Nova vloga je potrebna v naslednjih primerih:

 • sprememba naslova bivališča – stalno bivališče in/ali bivanje v času šolanja
 • zamenjava VIZ
 • sprememba vrste vloge (M, M10)
 • zamenjava prevoznika na relaciji oziorma sprememba vstopne/izstopne postaje
 • dodajanje nove relacije in/ali novega prevoznika
V tem primeru se staro vlogo in vozovnice prekliče ter uveljavi novo vlogo.

KOMENTARJI (0)


Kje lahko dobim vlogo?

Pogosto vprašanje

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je dostopna na:
- tem portalu pod rubriko Gradiva
- spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si)
- spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si)
- spletnih straneh izvajalcev prevozov in
- na prodajnih mestih izvajalcev prevozov

 
Ker mora vlogo predhodno potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa prosimo, da si dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih vlogo pridobite pravočasno, jo izpolnite ter potrdite pri izvajalecu vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa še pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta. Vlogo lahko odate pri prevoznikih od 26.8.2013 dalje.

KOMENTARJI (0)


Komu posredujem izpoljneno vlogo?

Pogosto vprašanje

Upravičenci izpolnjeno vlogo, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziorma študijskega programa, predložijo izvajalcu medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza potnikov. Izjemoma, v kolikor je na vlogi samo relacija mestnega prometa, vlogo predložijo izvajalcu mestnega prometa.

Bistvena novost v novem šolskem/študijskem letu je, da v primeru kombinirane vozovnice (več relacij pri različnih prevoznikih) vlogo oddaste le prvem prevozniku, kopije vloge pa ni potrebno več posredovati preostalim prevoznikom. Naslednji prevozniki bodo podatke o vlogi prevzeli iz centralnega informacijskega sistema subvencij.

Prevoznik vlogo pregleda skupaj z vlagateljem in preveri kompletnost ter pravilnost vnešenih podatkov. V kolikor so potrebni popravki vloge, jih lahko izvede vlagatelj neposredno pri prevozniku, tako da lastoročno popravi vpisane podatke na vlogi. Kopletno in pravilno izpolnjena vloga, ki izpolnjuje zakonske kriterije za izdajo subvencionirane vozovnice, je podlaga, da prevoznik lahko prične s postopkom izdaje vozovnice za njegovo relacijo.

KOMENTARJI (0)


Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice v šolskem/študijskem letu 2013/14

Gradivo

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice ostaja enaka kot v preteklem šolskem/študijskem letu. Kljub temu, da je v novem šolskem/študijskem letu mogoč nakup polletnih in letnih vozovnic, se do obdobja nakupa ne opredeljujete na sami vlogi, pač le navedete kakšno vrsto vozovnice želite: mesečno vozovnico ali pa vozovnico za 10 voženj na mesec.
 
Vloga je na razpolago tudi v angleškem jeziku in jo lahko uporabite v primeru, da obiskujete šolo v tujini oziroma ste tuji državljan, ki obiskuje šolo v Sloveniji.
 
Bistvena novost v novem šolskem/študijskem letu je, da v primeru kombinirane vozovnice (več relacij pri različnih prevoznikih) vlogo oddaste le prvem prevozniku, kopije vloge pa ni potrebno več posredovati preostalim prevoznikom. Naslednji prevozniki bodo podatke o vlogi prevzeli iz centralnega informacijskega sistema subvencij.

 

KOMENTARJI (0)


Zakonodaja

Gradivo

Začetek maja 2013  je začel veljati nov Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 39/2013) , ki uvaja tudi novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. V prilogi se nahaja čistopis zakona, kjer je sistem subvencij opredeljen v členih 114a do 114f (stran 38 do 39). Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta nova Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza ( Uradni list RS št. 69/13) in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS št. 69/13). V prilogi je tudi izvleček zakona in pravilnika v delu, ki se nanaša na upravičence do subvencioniranih prevozov.

 

KOMENTARJI (0)


Preimenovanje podjetja Veolia Transport v Arriva

Novica

Podjetje Veolia Transport Slovenija se je primenovalo v Skupino Arriva Slovenija. Posledično sta se spremnila tudi naziva obeh prevoznikov te skupine, ki izvajata subvencionirane prevoze in sicer sta nova naziva:

Navedene nazive je potrebno uporabljati tudi pri izpolnjevanju vloge za subvencionirano vozovnico, ko se pri relacijah vpisuje prevoznika.

 

KOMENTARJI (0)


Kakšne so novosti v sistemu subvencioniranih prevozov v letu 2013/14?

Pogosto vprašanje

Začetek maja 2013  je začel veljati nov Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja tudi novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta  nova pravilnika in sicer Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza  in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza.

Bistveni novosti sta možnost nakupa polletne in letne vozovnice ter znižana minimalna razdalja med bivališčem in izobraževalno ustanova iz 5 km na 2 km. Ustrezno temu so prilagojene tudi cene nakupa vozovnic, ki stimulirajo nakup letnih in polletnih vozovnic.

KOMENTARJI (0)


Kdo ima pravico do subvencioniranega prevoza?

Pogosto vprašanje

Pravico do nakupa subvencionirane vozovnice ima vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno do kraja izobraževanja in ima status:
- dijaka,
- udeleženca izobraževanja odraslih,
- študenta, ki ni zaposlen.

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1.9. do 30.6. tekočega šolskega leta, za študente pa od 1.10. do 30.6. tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imajo v obdobju od 1.7. do 31.7. in od 1.9. do 30.9. tekočega študijskega leta, pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Zakonodaja

Gradivo

V prilogi posredujemo Zakon o prevozih v cestnem prometu v delu, ki se nanaša na subvencioniranje prevozov z vključenimi komentarji pri spremembah, prav tako pa tudi oba pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza  s komentarji posameznih členov. Dodana je tudi tabela cen vozovnic v medkrajevnem prometu in doplačil za mestni promet.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Tehnična dokumentacija spletnih storitev sistema subvencij

Gradivo

Tehnično dokumentacijo spletnih storitev sestavjajo  dokument z opisom vseh storitev ,  vzorčni XML,  ki se posredujejo ob klicu oziroma jih sistem vrne kot odgovor, ter  XLS tabela z dodatnimi šifranti .

KOMENTARJI (0)


1-35 od 175 objav